به آب مصرف شده و استفاده شده جهت مصارف خانگی، بهداشتی و انسانی فاضلاب می گویند.

به آب مصرف شده و استفاده شده در فرآیندهای صنعتی پساب می گویند.

99/9 درصد از فاضلاب انسانی را آب و در حدود 0/1 درصد آن را مواد آلاینده و ناخالصی ها تشکیل می دهد.

به روش های تصفیه ای که در آنها از میکروارگانیزم ها جهت تصفیه فاضلاب استفاده می گردد، تصفیه بیولوژیکی فاضلاب می گویند.

به روش های تصفیه ای که در آنها از فرآیندهای شیمیایی جهت تصفیه فاضلاب استفاده می گردد، تصفیه شیمیایی فاضلاب می گویند.

به روش های تصفیه ای که در آنها از روشهای فیزیکی جهت تصفیه فاضلاب استفاده می گردد، تصفیه فیزیکی فاضلاب می گویند.

بله، اکثر فاضلاب ها قابلیت تصفیه و استفاده مجدد را دارا هستند.

پکیج تصفیه فاضلاب یک دستگاه پیش ساخته تصفیه فاضلاب است که در کارگاه شرکت نهراب زیست طراحی و ساخته شده و سپس به محل پروژه حمل و نصب می گردد.

بله، کارگاه اختصاصی شرکت نهراب زیست در شهریار واقع شده است.

از طریق شماره تلفن های موجود در سایت، ایمیل و شبکه های اجتماعی نهراب زیست پاسخگوی شما عزیزان می باشد.